Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) in werking getreden. De WMK bepaalt onder welke voorwaarden een keuring mag worden verricht en aan welke procedure voorschriften de keuring moet voldoen. Voor de aanstellingskeuring worden deze vereisten aangevuld door het Besluit aanstellingskeuringen van 23 november 2001.
Voorschriften
Het Besluit aanstellingskeuringen vult de WMK op een aantal punten aan, onder meer met de voorwaarde, dat de werkgever er alles aan moet doen om de risico�s voor de gezondheid en de veiligheid bij de uitoefening van werkzaamheden in zijn bedrijf te verminderen. De werkgever is verplicht om schriftelijk advies te vragen aan een gecertificeerde Arbo-dienst over het voornemen om een aanstellingskeuring te doen verrichten. De werkgever vraagt dan advies over de bijzondere eisen van medische geschiktheid voor een bepaalde functie, over het doel en de inhoud van de keuring, en over de rechtmatigheid van de keuring.
Voorts bepaalt het Besluit aanstellingskeuringen dat de werkgever bij de werving vermeldt dat bij de betreffende functie een aanstellingskeuring moet worden verricht alvorens de geselecteerde sollicitant kan worden aangesteld. De WMK bepaalt dat de werkgever tijdig voor de aanvang van de keuring de geselecteerde sollicitant op begrijpelijke wijze schriftelijk informatie geeft over het doel, de vragen en de onderzoeken bij de aanstellingskeuring.
 
Centraal moet staan of de taakbelasting van invloed is op een (latent) aanwezig gezondheidsprobleem en/of de taakbelasting een negatieve invloed heeft op dit gezondheidsprobleem. We zijn mening dat een medewerker niet geholpen is om een functie te gaan uitoefenen wat een negatieve invloed heeft op gezondheidsklachten en waarmee ook een risico op verzuim en eventueel WIA instroom bestaat. Dit doet de toekomst van de medewerker geen goed.
 
De arbodienst mag echter zonder toestemming van de medewerker geen informatie verstrekken. In de huidige wetgeving loopt de werkgever een risico op 2 jaar loondoorbetaling met 10 jaar WGA boete als een medewerker arbeidsongeschikt raakt. De financiele consequenties kan een hele organisatie raken. Ook daar ligt een aandachtsgebied om problemen te voorkomen.
 
Vandaar dat wij zoeken naar mogelijkheden om de communicatie tussen de werkgever en werknemer te optimaliseren om te komen tot een geode werkrelatie en elkaar te behoeden voor problemen.
 
Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek dat wordt gedaan om de medische geschiktheid van de sollicitant voor het vervullen van een functie te onderzoeken.
 
Inhoud keuring:
Lengte, gewicht
Bloeddruk
Visustest
Longfunctietest
Audiogram
Urinetest
Gesprek met de bedrijfsarts
 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 132,50
Aantal: Bestellen