Algemene Voorwaarden De Bedrijfspoli

Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 1/8
Bijlage II Algemene voorwaarden
De Bedrijfspoli B.V.
Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Duur en geldigheid Overeenkomst en offerte
Artikel 3 Uitvoering dienstverlening
Artikel 4 Weigeren van opdracht
Artikel 5 Termijnen
Artikel 6 Tarieven, grondslagen en extra kosten
Artikel 7 Facturering en betaling
Artikel 8 Dossierbeheer
Artikel 9 Ontbinding
Artikel 10 Tekortkoming en aansprakelijkheid
Artikel 11 Gebruik Persoonsgegevens
Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 Toepasselijkheid en Algemene voorwaarden
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 2/8
Artikel 1 Definities
1.1 Adviesdiensten Door De Bedrijfspoli B.V. aangeboden adviesdiensten, veelal berekend op basis van uurtarief, die niet behoren bij het door Opdrachtgever afgenomen pakket, zoals beschreven in Bijlage I ‘(Kostenbegroting en) Diensten en tarieven’ welke integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
1.2 Bewerkersovereenkomst
Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker inzake de verwerking van Persoonsgegevens.
1.3 Contractjaar Standaard, de periode van één (1) jaar die aanvangt op de op de voorzijde van de Overeenkomst vermelde datum en die jaarlijks per die datum stilzwijgend zal worden verlengd. In geval er sprake is van een afwijkende contractduur staat dit vermeld in artikel 2 van de Overeenkomst.
1.4 Curatieve verwijzing
Advies betreffende een curatieve verwijzing van De Bedrijfspoli B.V. aan de (ex)werknemer of aan de Opdrachtgever om al dan niet door bemiddeling van De Bedrijfspoli B.V. een externe deskundige in te schakelen. De kosten van de geadviseerde behandeling, begeleiding of therapie worden geheel of ten dele vergoed door de zorgverzekering van de (ex)werknemer op wie de verwijzing betrekking heeft.
1.5 De Bedrijfspoli B.V.
De Bedrijfspoli B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het Nederlands Recht, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 09148571 (www.debedrijfspoli.nl).
1.6 Dienstverlening
Het leveren van diensten (start van eventuele acties/losse verrichtingen) door De Bedrijfspoli B.V. aan Opdrachtgever conform de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het traject op maat, en/of indien van toepassing.
1.7 Externe deskundigen
(Medisch) specialisten, zorgverleners, arbo- en/of kerndisciplines, therapeuten en overige erkende deskundigen.
1.8 Losse verrichtingen
Door De Bedrijfspoli B.V. aangeboden verrichtingen die niet behoren bij het door Opdrachtgever afgenomen pakket (inclusief module(s)).
1.9 Materialen
Een werkplek (bureau met bureaustoel, inclusief internetaansluiting en exclusief PC) en een behandelbank.
1.10 Opdrachtgever
Een natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan wel een Overeenkomst mee heeft gesloten of gaat sluiten tot het verrichten van diensten.
1.11 Opdrachtnemer
Een natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon die met Opdrachtgever onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan wel een Overeenkomst mee heeft gesloten of gaat sluiten tot het verrichten van diensten.
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 3/8
1.12 Pakket Een samenstelsel van door De Bedrijfspoli B.V. aangeboden diensten welke nauwkeurig beschreven zijn in Bijlage I ‘(Kostenbegroting en) Diensten en tarieven’ welke integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, tegen de in deze Bijlage vermelde tarieven.
1.13 Partijen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
1.14 Private verwijzing
Verwijzing waarbij de kosten van de geadviseerde behandeling, begeleiding of therapie niet worden vergoed door de zorgverzekering van de desbetreffende (ex)werknemer. Private verwijzing zal alleen geschieden na overleg met en in opdracht van Opdrachtgever.
1.15 Tarieven De door De Bedrijfspoli B.V. vastgestelde prijzen die gedurende één kalenderjaar gelden voor de door De Bedrijfspoli B.V. aangeboden diensten.
1.16 Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
1.17 Verwijzing
Advies van De Bedrijfspoli B.V. aan (ex)werknemer of Opdrachtgever om al dan niet door bemiddeling van De Bedrijfspoli B.V., een externe deskundige in te schakelen. De Bedrijfspoli B.V. wordt geen partij bij de Overeenkomst die na de verwijzing tot stand komt.
1.18 Zorgportal
Het door De Bedrijfspoli B.V. gebruikte online verzuimmanagement en cliëntvolgsysteem.
Artikel 2 Duur en geldigheid Overeenkomst en offerte
2.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar.
2.2 Een offerte is geldig tot dertig (30) dagen na de in de offerte vermelde datum. Na deze datum komt de offerte te vervallen.
Artikel 3 Uitvoering dienstverlening
3.1 Opdrachtgever verstrekt De Bedrijfspoli B.V. alle informatie die De Bedrijfspoli B.V. nodig heeft voor het deugdelijk uit kunnen voeren van de overeengekomen diensten.
3.2 In geval bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld die niet tot De Bedrijfspoli B.V. behoren, zal dat voor zo ver dat van belang is, in overleg met Opdrachtgever geschieden.
3.3 Opdrachtgever verleent De Bedrijfspoli B.V. toegang tot zijn bedrijf en stelt De Bedrijfspoli B.V. in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 4/8
Artikel 4 Weigeren van opdracht
4.1 De Bedrijfspoli B.V. is gerechtigd (ex-)werknemers die de normale omgangs- en fatsoensnormen niet in acht nemen, middels een schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving aan Opdrachtgever, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van alle dienstverlening, zonder dat deze uitsluiting aanleiding geeft tot aanpassing van de door Opdrachtgever aan De Bedrijfspoli B.V. verschuldigde vergoeding.
Artikel 5 Termijnen
5.1 Voor zover in de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal De Bedrijfspoli B.V. haar diensten verlenen binnen de voor De Bedrijfspoli B.V. gangbare termijnen. Voor de bepaling van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval onder andere verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-)werknemer geheel voor risico van Opdrachtgever.
Artikel 6 Tarieven, grondslagen en extra kosten
6.1 Alle genoemde tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief BTW, reis- en onkostenvergoeding en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de BTW-tarieven op enig moment gedurende een kalenderjaar worden aangepast, zal De Bedrijfspoli B.V. vanaf dat moment de gewijzigde BTW-tarieven in rekening brengen bij Opdrachtgever.
6.2 De Bedrijfspoli B.V. behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Hierover wordt Opdrachtgever geïnformeerd. Opdrachtgever wordt geacht met deze tariefwijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij De Bedrijfspoli B.V. binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij een dergelijk bericht kan een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst in eerste instantie niet plaatsvinden.
6.3 De in een offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst genoemde tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van het desbetreffende kalenderjaar waarin de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst is uitgebracht. Bij overschrijding van de jaargrens is tariefstelling van het nieuwe kalenderjaar van toepassing.
6.4 Indien het aantal werknemers gedurende een kwartaal meer dan vijf procent (5%) (zowel positief als negatief) afwijkt van het aan De Bedrijfspoli B.V. opgegeven aantal werknemers dient Opdrachtgever hiervan opgave te doen aan De Bedrijfspoli B.V.
6.5 Kosten die worden gemaakt doordat, na overleg met Opdrachtgever, derden worden ingeschakeld door De Bedrijfspoli B.V., zijn niet inbegrepen in de tarieven.
6.6 Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector en het opvragen van medische dossiers bij de voormalige arbodienst, evenals kosten verbonden aan door De Bedrijfspoli B.V. op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen - ook indien hierover geen voorafgaand overleg met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden - in ieder geval voor rekening van de Opdrachtgever.
6.7 Cumulatie van kortingen en/of aanbiedingen is niet mogelijk.
Artikel 7 Facturering en betaling
7.1 Bij overschrijding van de betalingstermijn is De Bedrijfspoli B.V. gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten.
7.2 Indien Opdrachtgever redelijkerwijze kan voorzien dat hij niet aan zijn betalingsverplichtingen aan De Bedrijfspoli B.V. zal kunnen voldoen, dan is Opdrachtgever verplicht De Bedrijfspoli B.V. hiervan onverwijld in kennis te stellen.
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 5/8
7.3 Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte en dient hij - schriftelijk en gemotiveerd – binnen de betalingstermijn van veertien (14) dagen bezwaar te maken bij De Bedrijfspoli B.V.
7.4 Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur niet is betaald maar toch verschuldigd blijkt te zijn, is Opdrachtgever gehouden de wettelijke handelsrente te vergoeden over het ten onrechte niet betaalde bedrag vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreek.
Artikel 8 Dossierbeheer
8.1 Nadat de Overeenkomst met Opdrachtgever beëindigd is, worden de daarmee samenhangende dossiers - met de relevante bescheiden- volgens de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven termijnen bewaard. Nadat deze termijnen zijn verstreken zal De Bedrijfspoli B.V., volgens geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, de dossiers vernietigen.
8.2 Indien, na opzeggen van de Overeenkomst door Opdrachtgever of De Bedrijfspoli B.V., medische dossiers dienen te worden overgedragen aan en andere Partij, dan is hieraan voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken werknemers vereist. Medische dossiers worden alleen overhandigd aan een bedrijfsarts. Dit artikel is ook van toepassing wanneer de (bedrijfs)arts werkzaam is in het elektronisch medisch registratiesysteem van Opdrachtgever.
Artikel 9 Ontbinding
9.1 Ontbinding van een (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst is, behoudens de gevallen hieronder genoemd in lid 2 van dit artikel niet mogelijk.
9.2 Ieder der Partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van directe dan wel indirecte kosten, schade en rente, gerechtigd hetgeen is overeengekomen in de (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien:
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van hetgeen is afgesproken in de (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst niet of niet naar behoren is nagekomen en nalatig is om aan haar verplichtingen te voldoen binnen een voor nakoming gestelde redelijke termijn;
- Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging van de onderneming;
- De wederpartij onder curatele is gesteld;
- Derdenbeslag is gelegd ten laste van de wederpartij en/of
- De geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in artikel 12 van de Overeenkomst is geschonden.
9.3 In geval van ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op terugbetaling van enig door Opdrachtgever verschuldigd betaald bedrag aan De Bedrijfspoli B.V.
9.4 Indien De Bedrijfspoli de (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst ontbindt zal zij onverminderd (haar rechten op ongedaanmaking of vergoeding van door haar geleverde diensten) aanspraak kunnen maken op vergoeding van haar schade. Deze schadevergoeding wordt door Partijen forfaitair begroot op het totaalbedrag van de pakketkosten, alle verrichtingen en/of adviesdiensten waarvoor Opdrachtgever in de maand voorafgaande aan de ontbinding opdracht heeft gegeven.
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 6/8
Artikel 10 Tekortkoming en aansprakelijkheid 10.1 Een tekortkoming van De Bedrijfspoli B.V. jegens Opdrachtgever is toerekenbaar indien De Bedrijfspoli B.V.: a. In de uitvoering van de Overeenkomst, tekortschiet door het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken Overeenkomst mag worden vertrouwd en b. Nadat De Bedrijfspoli B.V. door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd is om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en c. De Bedrijfspoli B.V. aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
10.2 De aansprakelijkheid van De Bedrijfspoli B.V. voor personen- en/of zaak- en/of vermogensschade voortvloeiend uit de door haar - eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten - verrichte diensten is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,-) per aanspraak.
De aansprakelijkheid van De Bedrijfspoli B.V. voor zuivere vermogensschade aan Opdrachtgevers, voortvloeiend uit de door haar - eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten - verrichte diensten is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot maximaal tweeëneenhalf miljoen euro (€ 2.500.000,-) per aanspraak.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van De Bedrijfspoli B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van De Bedrijfspoli B.V. wordt uitbetaald (maximaal twee keer het van toepassing zijnde verzekerd bedrag per verzekeringsjaar), dan wel tot het bedrag dat De Bedrijfspoli B.V. terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Bij bovenstaande aansprakelijkheden geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Een kopie van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden opgevraagd bij De Bedrijfspoli B.V.
10.3 Iedere aansprakelijkheid voor De Bedrijfspoli B.V. voor tekortkomingen van derden wordt uitgesloten.
10.4 De Bedrijfspoli is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gemiste besparingen, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, loondoorbetaling bij ziekte, loonsancties opgelegd door het UWV, verlies van gegevens of premieverhogingen van publieke en/of private verzekeraars. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever gegrond op een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van De Bedrijfspoli B.V. dienen binnen veertien (14) dagen na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever haar rechten heeft verwerkt.
10.5 De Bedrijfspoli B.V. is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan De Bedrijfspoli B.V. kunnen worden toegerekend omdat er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Bedrijfspoli B.V. onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in alle redelijkheid niet aan De Bedrijfspoli B.V. kan worden toegerekend.
10.6 Wanneer het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: “UWV”) in een deskundigenoordeel de beslissing, conclusies en aanbevelingen van De Bedrijfspoli B.V. weerlegt of weerspreekt dan is De Bedrijfspoli B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei directe dan wel indirecte schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van die weerlegde of weersproken conclusies en aanbevelingen. Artikel 11 Gebruik Persoonsgegevens 11.1 Door Opdrachtgever aan De Bedrijfspoli B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door De Bedrijfspoli B.V. niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, tenzij De Bedrijfspoli B.V. op grond van de Wet of de openbare orde in het
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 7/8
kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken. 11.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Verantwoordelijke in de zin van onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de op 25 mei 2016 van kracht geworden (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), alle verplichtingen uit die Wet en Verordening zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart De Bedrijfspoli B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens De Bedrijfspoli B.V. mochten worden ingesteld op grond van deze Wet en Verordening. 11.3 De Bedrijfspoli B.V. heeft met haar leveranciers inzake verwerking van Persoonsgegevens Bewerkersovereenkomsten gesloten.
Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten 12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle ontwerpen, ideeën, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst zijn en blijven eigendom van De Bedrijfspoli B.V.
Artikel 13 Toepasselijkheid en Algemene voorwaarden
13.1 Op alle offertes, (opdracht)bevestigingen en/of Overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende opdrachten c.q. nadere Overeenkomsten en addenda tussen Opdrachtgever en De Bedrijfspoli B.V. zijn, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene voorwaarden, uitsluitend de Algemene voorwaarden van De Bedrijfspoli B.V. van toepassing.
13.2 Indien in een acceptatie van een offerte, (opdracht)bevestiging of Overeenkomst voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte, (opdracht)bevestiging of Overeenkomst worden aangebracht, komt de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst pas tot stand indien De Bedrijfspoli B.V. aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze wijzigingen in te stemmen.
13.3 De Algemene voorwaarden van De Bedrijfspoli B.V. kunnen periodiek worden herzien ten gevolge van onder andere veranderde wet- en regelgeving. De Bedrijfspoli B.V. zal Opdrachtgever hierover informeren. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden van De Bedrijfspoli B.V. is op ieder moment op te vragen bij De Bedrijfspoli B.V., of te downloaden van haar website (www.debedrijfspoli.nl).
Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij Opdrachtgever De Bedrijfspoli B.V. binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij een dergelijk bericht kan een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst en het uitvoeren van een opdracht niet plaatsvinden.
13.4 Afwijkingen of buiten toepassing verklaren van deze Algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door De Bedrijfspoli B.V. is bevestigd.
13.5 In geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden buiten toepassing word(t)en verklaard dan wel afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
13.6 Wanneer door De Bedrijfspoli B.V. gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat dat het recht van De Bedrijfspoli B.V. op directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien De Bedrijfspoli B.V. één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
Algemene voorwaarden De Bedrijfspoli B.V. Pagina: 8/8
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle door De Bedrijfspoli B.V. uitgebrachte offertes, (opdracht)bevestigingen en/of Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 In alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met offertes, (opdracht)bevestigingen en/of Overeenkomsten, is uitsluitend de rechtbank te Arnhem bevoegd.